Eidsvold Værks Skiklub

Eidsvold Værks Skiklub

Eidsvold Værks Skiklub

Eidsvold Værks Skiklub - verdens eldste rene skiklub

Eidsvold Værks Skiklub, stiftet 23. januar 1881 på gården Braaten på Eidsvoll verk. Første Lov for Eidsvold Værks Skiklub ble vedtatt 6. februar 1882. Eidsvold Værks Skiklibs organisasjonsplan vedtas av årsmøtet og gjelder frem til nytt årsmøte vedtar endringer. Loven, organisasjonsplanen og budsjettet er styrets overordnede styrende dokumenter skiklubben skal ledes i henhold til i årsmøteperioden. Styret rapporerer på årets drift, herunder hvordan driften har vært i forhold til de overordnede styrende dokumentene, til årsmøtet gjennom sin årsrapport.

Historien bak stiftelsen var at eieren og brukeren Ole Gulbrandsen Braaten inviterte noen naboer og venner til stiftelsmøte. Det er ikke bevart noen protokoll fra stiftelsesmøtet, men på menyen sto lutefisk med øl og dram, en meny som er blitt videreført på klubbens årsmøte og senere på generalforsamlingen i EIdsvold Værks Skiklubs Eldres Avdeling.

Den 6. februar 1882 ble skiklubbens lover vedtatt og underskrevet av P. Stranne, Hag. Hansen, O. G. Braaten, L. Lundgaard, H. Larsen og O. Andersen. Skiklubbens formål slås fast i § 1: "Eidsvold Værks Skiklub har satt sig til formaal at virke for skisportens fremme, så vel blant eldre som yngre i den udstreknng som foreningens bestyrelse finder passende for virkekredsen." (utdrag fra Eidsvold Værks Skiklubs historie skrevet av Øystein Bieltvedt Skeie, Ole Bakkehaug og Tommy Løkken).

                     

Skiklubbens nøkkelopplysninger er

 • organisasjonsnummer: 984 409 303
 • Postadresse: Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
 • Besøksadrese: Skistua, Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
 • Bankkontonummer: 2050.34.33320
 • Telefon Skistua: 63954330
 • Telefaks: 90846956
 • E-post: post@evs1881.no
 • Hjemmeside: www.evs1881.no
 • Facebook: @evs1881

Visjon, verdier, formål og hovedmål

Eidsvold Værks Skiklubs visjon er mange, gode og glade skiløpere i Eidsvoll

Eidsvold Værks Skiklub skal være en positiv verdiskaper for individ og bygd og dermed styrke skiidrettens posisjon som folkebevegelse og drivkraft i bygda, og virksomheten bygger på det samme verdigrunnlaget som NIF og Norges Skiforbund (NSF):

 • Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
 • All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Eidsvold Værks Skiklubs formål er å drive skiidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og skal arbeide for at alle i Eidsvoll gis mulighet til å utøve skiidrett ut fra sine ønsker og behov.

Eidsvold Værks Skiklubs hovedmål er:

 • Skiidrett skal være en av de største idrettene for både barn, ungdom og voksne i Eidsvoll.
 • Eidsvold Værks Skiklub skal være en av de beste skiklubbene på Romerike med ungdom, juniorer og seniorer som hevder seg både i kretsen og på nasjonalt nivå.
 • Eidsvold Værks Skiklub skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vi skal være en viktig samfunnsaktør i bygda som tar hensyn til natur og miljø.
 • Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå.

Organisasjonskart (fra organisasjonsplanen)

Årsmøtet i Eidsvold Værks Skiklub 15. mars 2016 vedtok følgende organisasjonskart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolle og hovedoppgaver i hovedstyret (fra organisasjonsplanen)
Rolle Hovedoppgave
Leder Daglig leder, og representerer klubben utad
Nestleder Overordnet økonomisk ansvar, følge opp markedsutvalgets arbeid, overordnet kommunikasjonsansvar,
Sekretær Referent for møter, arkivansvarlig, bistå markedsutvalget med søknader om offentlig og privat støtte, ansvar for kompetanseutvikling
Styremedlem Bistå andre roller i styret med oppgaver, og utføre pålagte oppgaver fra styret
Varamedlem Deltar på styremøtene med tale og forslagsrett. Trer inn i andre rollers sted ved fravær.
Leder marked og markedsutvalget Lede arbeidet i markedsutvalget, innhente tilbud på klubbtøy, ansvar for skiklubbens inntektsbringende aktiviteter (dugnader, julekalender, sposnoravtaler og annonsører.
Leder eiendom og eiendomsutvalget Lede arbeidet i eiendomsutvalget, ansvar for utvikling og drift av EBA, følge opp avtelene med grunneiere, planlegge nye anlegg, ansvar for utleie og innkjøp, utarbeide budsjettforslag
Leder LU og langrennsutvalget Lede arbeidet i langrennsutvalget, utarbeide og følge opp sportsplan langrenn, utarbeide budsjettforslag, skrive årsmelding til styret, arrangere klubbmesterskap langrenn
Leder hopp/kombinert og hopp/kombinertutvalget Lede arbeidet i hopp/kombinertutvalget, utarbeide og følge opp sportsplan hopp/kombinert, utarbeide budsjettforslag, skrive årsmelding til styret,arrangere fellessamling langrenn, arrangere klubbmesterskap hopp/kombinert

 

 

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift