Eidsvold Værks Skiklub

Eldres avdeling og Tirsdagsgjengen

Eldres avdeling og Tirsdagsgjengen

Eldres avdeling og Tirsdagsgjengen 1981 – 2014

Fra Eldres avdeling i Eidsvold Værks Skiklub er en kjerne med veteraner som hver tirsdag formiddag møtes til hyggelig sosialt treff og dugnad på Skistua i Staviåsen. Dette er ildsjeler som har vært med i skiklubben veldig lenge, og der mange selv har vært aktive utøvere og hatt tillitsverv i klubben. Deres dugnadsinnsats målt i antall timer er enorm, og mange har i lange perioder mer en en ordinær arbeidsdag på Skistua, i Staviåsen og Lysakerbakken.

Historien om Eldres avdeling

NM-året 1981.

Det var faktisk Eldres avdeling som allerede i 1977 tok initiativ til å søke om NM. Den aktive avdelingen fattet vedtak om det samme i mai 1979. Søknad ble sendt Norges Skiforbund 26/6- 79. Det ble opprettet en egen organisasjon for å gjennomføre NM. Alle som kunne krype og gå fikk en eller flere oppgaver i denne forbindelse.

Eidsvold Værks Skiklub var to klubber

EVS var i realiteten to klubber – to selvstendige juridiske enheter, Eldres avdeling (med spesielt ansvar for Lysakerbakken) og den aktive delen – fram til sommeren 1982. Da ble klubbens lovverk ájourført slik at det var i overensstemmelse med lovnormene til Norges Idrettsforbund.

Opprinnelig fastslo klubbens lover at Eldres avdeling alene hadde oppløsningsrett, samt at ved en eventuell oppløsning tilfalt klubbens eiendeler dem. Dette stred mot Idrettsforbundets policy om å sikre seg disposisjonsrett til alle idrettsanlegg som hadde fått tippemidler. I Idrettsforbundets lovnorm finnes denne formuleringen: I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ájourføringen omfattet også problematikken rundt to juridiske enheter: Eidsvold Værks Skiklub (den aktive gruppe) dannet et Hovedstyre som er klubbens juridiske person og har ansvaret for klubbens økonomi og eiendeler. Eldres avdeling skal som særordning ha ansvaret for Lysakerbakkens tekniske anlegg, et ansvar Eldres avdeling hadde fram til 1986, da det ble overført til hovedklubben.

Andre lovendringer med betydning for Eldres avdeling kan oppsummeres slik:

  • Alle medlemmer av Eldres avdeling må være medlemmer i EVS og betale den omforente kontingenten til hovedkassen. Ønsker Eldres avdeling å ha en særkontingent i tillegg, er det opp til avdelingen å bestemme dette
  • Den historiske protokoll fra 1881 skal føres videre av Eldres avdeling
  • Tradisjonen med årsmøte rundt 23. Januar – og tilhørende lutefisk med friske historier skal holdes vedlike av Eldres avdeling

Det Eldres avdelings oppgaver å sørge for at det hvert år rundt stiftelsesdagen 23. januar avholdes årsmøte med bespisning – lutefisk med tilbehør og friske historier. Dette er en ubrutt tradisjon fra 1881, og Eldres avdeling vil sette alt inn på å videreføre denne. Benevnelsen årsmøte har senere endret benvenelse til Generalsforsamling for å ikke skape forvirring rundt benevnelsen årsmøte, som er skiklubbens øverste besluttende organs i henhold til Lov for Eidsvold Værks Skiklub.

100-årsjubileum, jubileumsbok og opprettelse av M.E.V Skifond

I forbindelse med 100 års jubileet ble det utarbeidet en jubileumsbok. Til trykking av denne fikk klubben 30 000 kr fra M.E.V.s pensjons- og gavefond. Det ble trykket 925 bøker. Det var en forutsetning at overskuddet av salget skulle inngå i et fond for fremme av skiidretten. Dette fondet ble begynnelsen til M.E.V.s skifond. Fondet har opp gjennom årene fått betydelige bidrag fra M.E.V., og er i 2006 på 110 000 kr. Eldres avdeling er tillagt ansvar for forvaltning og utdeling av fondsmidler.

Ny E6 og flytting til nytt område for skiklubben

I forbindelse med ny E6 ble det stor aktivitet og mye arbeid for klubben. Den gamle Skistua ble solgt i 1986, nytt stadion med ny skistue og arrangørbygg ble opparbeidet vest for den nye veien. I bygge- og anleggsperioden ble det nedlagt et formidabelt antall dugnadstimer av klubbens medlemmer. Ny skistue sto ferdig høsten 1989. Den første generalforsamling i nytt hus ble avholdt 23. januar 1990.

Eldres avdeling sa seg villig til å ha ansvar for vedlikehold og drift av skistue og arrangørbygg sammen med damegruppa.

Til klubbens 125 årsjubileum den 23. januar 2006 utga Eldres avdeling en ny bok om klubbens historie. Boka fikk navnet «De som satte sporene» og er skrevet av John Granly. Den ble trykket i 1500 eksemplarer og er og har vært en fin måte å profilere klubben på.

Tirsdagsgjengen

For å ivareta vedlikehold og drift av Skistua ble det ”organisert” en dugnadsgjeng som etter hvert har fått navnet «Tirsdagsgjengen» som møter fast hver tirsdag. Da møter 20-25 mann til dugnad fra kl. 0900-1200. Dugnaden avsluttes med sosialt samvær, kaffe med brødskiver. Denne dugnadsgjengen har gjort en kjempeinnsats opp gjennom årene. I tillegg til vaktmestertjeneste og løpende vedlikehold på Skistue, stadion, løyper, hoppbakker arrangørbygg og løypenett har de også gjennomført andre prosjekter.

Mange store dugnader

Tirsdagsgjengen har gjort mange store dugnader opp igjennom årene, og har bidratt stort til at skilubben har kunnet utvikle seg. Noen eksempler er:

  • Hver vår har Tirsdagsgjengen raket plenen rundt Riksbygningen slik at den er i presentabel stand til 17. mai.
  • I 1993 ble det i tilknytning til arrangørbygget bygd garasje for løypemaskinene.
  • I 2000 hadde EVS tv-auksjon hvor det bl.a. ble solgt en dobbelgarasje. Denne ble oppført av dugnadsgjengen i løpet av sommeren.
  • I 2003 var det ny tv-auksjon. Denne gangen ble det bl.a. solgt 2 dobbelgarasjer. Disse ble oppført i løpet av sommeren/høsten.
  • I 2005 ble det bygd ny driftsbygning for klubbens løypemaskiner.

Denne byggevirksomheten hadde knapt vært mulig uten Grim Bakkens innsats som planlegger, ”arkitekt” og (arbeidende) formann. EVS innkasserte flere hundre tusen kroner på disse prosjektene.

Stormen Dagmar legger lysløypene i ruin

Stormen «Dagmar» rammet klubbens lysløyper i romjulen 2011 og ødela deler av lysløypa totalt på en strekning på over 600 meter. Skadene var svært omfattende og ble taksert til over kr 366 000,-. Eldres avdeling startet kronerulling og samlet inn ca. kr 90 000,- og det var i hovedsak også de som gjorde dugnaden for å få løypa operativ igjen.

Operasjon Armaturskifte og Utbedring av løypetraséer

I forbindelse med klubbens 2 store prosjekter «Armaturskifte» og «Utbedring av løypetraséer», prosjekter til over 3,3 millioner kroner, har og er Eldres avdeling med sin erfaring og kunnskap helt avgjørende for klubben. Uten de resursenes som er der hadde dette knapt vært mulig. Til dette har Eldres vært aktive bidragsytere siden starten i 2011 og vil være det fram til og med 2016.

Juleavslutning for tirsdagsgjengen

Det er blitt tradisjon at Eldres avdeling holder en liten tilstelning før jul for Tirsdagsgjengen, hvor det nytes pinnekjøtt med tilbehør. I lys av hva denne gjengen gjør for klubben, er det høyst velfortjent.

I tillegg til det arbeidet som Tirsdagsgjengen gjør, bidrar Eldres avdeling med midler, først og fremst i forbindelse med driften av Skistua, men det er også tilført betydelige midler til arenaen, løyper, hoppbakker og til vedlikehold av løypemaskin mm.

Eldres avdelings sosiale tilstelninger

Eldres avdeling har drevet noe sosialt også, med eldretreff, først for klubbens egne pensjonister, men etter hvert ble det deltagere fra hele bygda, med mellom 50 og 80 fremmøtte. I fra 1972 til 2000 ble det avviklet ca 30 slike tilstelninger. Det ble også arrangert sommertreff (blåbærball) noen ganger først på 90-tallet.

Avslutning

Tirsdagsgjengen er helt unik og har vært det siden 1981 og også før det med arven fra 1881. Her er det dugnads- og forefallende arbeid som utføres året rundt uten noe form for godtgjørelse. Til slutt et regnestykke som kan vise noe av verdien av dette arbeidet. 25 mann i 3 timer hver tirsdag i 40 uker betyr 2 hele årsverk pr år.  Dette har foregått i 33 år og det betyr at det er lagt ned over 99 000 timeverk i dugnad av denne Tirsdagsgjengen. I tillegg er de fleste i Eldres med på alle klubbens arrangementer og lignende året rundt.

Tekslig innhold:Ole Bakkehaug
Redigering og layout: Ståle Årdal

Eidsvold Værks Skiklub
Skistuavegen 30, 2074 Eidsvoll Verk
E-post: post@evs1881.no

Bankkonto: 2050.34.33320

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift